chocolokoboom

3 teksty – auto­rem jest cho­colo­koboom.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 4 grudnia 2013, 19:56

Kiedy wsta­jesz ra­no z łóżka i stwier­dzasz, że nie masz na coś ocho­ty... zrób to. Kiedy in­ni mówią, że cze­goś z pew­nością nie osiągniesz... udo­wod­nij im, że się mylą. Przy ta­kim to­ku myśle­nia, każdy dzień to no­we wyzwanie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2013, 20:39

Próbu­jesz so­bie przy­pom­nieć kiedy to wszys­tko się zaczęło. A zaczęło się wcześniej niż To­bie się wy­da­je... o wiele wcześniej. Wte­dy zaczy­nasz ro­zu­mieć, że nic nie dzieje się dwa ra­zy. Już nig­dy nie poczu­jesz się tak sa­mo, nig­dy nie wzniesiesz się trzy met­ry nad niebem. ~ "Trzy met­ry nad niebem" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2013, 22:57

chocolokoboom

Zeszyty
  • Opisy .  – tu będę do­dawać opi­sy które mi sie po­dobają :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chocolokoboom

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność